AUTOVALMONT

  • opravy motorových vozidel
  • měření emisí
  • zajištění STK


Adresa

VALMONT s.r.o.
Před skalkami I/142
106 00 Praha 10, Záběhlice
tel: +420 272 769 777
mobil: +420 721 014 610
fax: +420 272 769 392
info@autovalmont.cz
dilna@autovalmont.cz

Akce

Měření emisí

  • Benzín 550,-
  • Nafta 850,-
  • LPG 850,-
Měření emisí

Pracovní příleřitosti

Nábor těchto profesí

  • automechanik
  • autoklempíř
  • autoelektrikář
  • samostatná účetní

Podrobnosti

 

Informace o zpracování osobních údajů

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost VALMONT spol.s r.o., se sídlem Před Skalkami I č.ev. 142, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 43874754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5269 (dále jen „Společnost“). Zástupcem správce je pan Robert Zika, dostupný v sídle společnosti ve všední dny od 7-16 hod, e-mail: info@autovalmont.cz, tel: 272 769 777.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), kopie OP, telefonní číslo, e-mail., RZ vozidla, VIN, č. TP a OTP vozidla.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením: čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: • realizace smluvního vztahu (splnění smlouvy) se subjektem údajů (zpravidla poskytnutí technických služeb v oblasti opravy motorových vozidel a souvisejících činností); čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (zpravidla ne každý zákazník je vlastníkem/provozovatelem vozidla, na kterém zákazník požaduje poskytnout službu (opravu) a je tedy oprávněným zájmem společnosti zpracovávat osobní údaje o vlastníku/provozovateli vozidla jehož vozidlo společnost opravuje, případně je oprávněným zájmem společnosti zpracovávat osobní údaje o vlastníku či provozovateli vozidla, na kterém byla společností poskytnuta služba.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z konkrétního smluvního vztahu (např. z důvodu žaloby na úmyslně způsobenou škodu v délce trvání 10 let od poskytnutí služby).

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány pracovníky společnosti, a to písemně a v elektronické formě.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů dostupný na www.uoou.cz.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které byly řádně proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že je třeba pro zajištění poskytnutí služby nutné využít třetí stranu – subdodavatele – jsou předávány údaje pouze v nezbytném rozsahu a pouze subjektům, kteří se zavázali tyto údaje důsledně chránit. Na základě právních předpisů a v nich určených případech je společnost povinna poskytnout osobní údaje také orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, soudům atd.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou v aktuální podobě zveřejněny na internetových stránkách: www.autovalmont.cz. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 25. 05. 2018. Tyto podmínky nahrazují předchozí podmínky zpracování osobních údajů společnosti s názvem: Ochrana osobních údajů ve společnosti VALMONT spol.s r.o.